Privacy Beleid

Over ons privacybeleid 
Aquania geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het 
verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze 
diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan 
derden. 
Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van 
Aquania. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 19/06/2019, met het publiceren van een 
nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens over u 
door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze 
gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens 
opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u 
aan ons verstrekte persoonsgegevens. 
Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u 
vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid. 
Over de gegevensverwerking 
Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke 
beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

WordPress
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van WordPress. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze 
dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. WordPress heeft toegang tot uw 
gegevens om ons (technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. 
WordPress is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende 
beveiligingsmaatregelen te nemen. WordPress maakt gebruik van cookies om technische informatie te 
verzamelen met betrekking tot uw gebruik van de software, er worden geen persoonsgegevens verzameld en/of 
opgeslagen. 
E-mail en mailinglijsten

Klaviyo 
Onze website maakt gebruik van Klaviyo, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van 
onze website en het verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van 
onze website en webformulieren worden verzonden via de servers van Klaviyo. Klaviyo zal uw naam en 
e-mailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is 
verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. 
Dit kan de functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Klaviyo beveiligd opgeslagen. Klaviyo maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk 
maken of e-mails worden geopend en gelezen. Klaviyo behoudt zich het recht voor om uw gegevens te 
gebruiken voor het verder verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te 
delen.

Gmail 
Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Gmail. Deze partij heeft passende

technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze gegevens 
zoveel mogelijk te voorkomen. Gmail heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons e-mailverkeer 
vertrouwelijk.

Payment processors

Mollie Payments 
Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van 
Mollie Payments. Mollie Payments verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of 
creditcardnummer. Mollie Payments heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. Mollie Payments behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de 
dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle 
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 
toepassing op de onderdelen van Mollie Payments dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Mollie Payments bewaart uw 
gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan. 
Beoordelingen

WordPress apps 
Wij verzamelen reviews via het platform van WordPress apps. Als u een review achterlaat via 
WordPress apps dan bent u verplicht om uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. WordPress apps deelt deze 
gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. WordPress apps publiceert uw naam en 
woonplaats eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WordPress apps contact met u opnemen om een 
toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij uw naam 
en e-mailadres met WordPress apps. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review 
achter te laten. WordPress apps heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw 
persoonsgegevens te beschermen. WordPress apps behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de 
dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WordPress apps toestemming gegeven. Alle 
hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van 
toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WordPress apps derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de 
diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens ook aan deze partijen 
ter beschikking.

DHL 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de 
diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter 
beschikking.

GLS 
Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de 
diensten van GLS voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en 
woonplaatsgegevens met GLS delen. GLS gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de 
overeenkomst. In het geval dat GLS onderaannemers inschakelt, stelt GLS uw gegevens ook aan deze partijen ter 
beschikking.

Verzendtijd

Wij vervoeren de producten rechtstreeks van onze bedrijfslocatie of service. 
Wij vervoeren onze producten via post NL en verzenden altijd binnen 24 uur na bestelling.

Het pakketje is te volgen met een Post NL Track and Trace code en is gemiddeld binnen 48 uur bij uw in huis

Bij dieren gelden andere voorwaarden neem hiervoor contact op met onze 
klanten service.

Wij hanteren Post NL Verzend kosten van 6,95 per verzending

In uiterste gevallen kan het voorkomen dat producten er langer over doen om op bestemming aan te komen. Dit ligt volledig bij Post NL en hier dient u dan ook bij enige klachten contact mee op te nemen.

Facturatie en boekhouden

Onze Boekhouder 
Voor het bijhouden van onze administratie en boekhouding maken wij gebruik van de diensten van een boekhouder. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd

verzonden en opgeslagen. Onze boekhouder is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk 
behandelen. Onze boekhouder gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven.

Externe verkoopkanalen

Doel van de gegevensverwerking 
Algemeen doel van de verwerking 
Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de 
verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor 
(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw verzoek – 
op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw gegevens worden 
niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. 
Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed 
of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens 
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening 
verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen 
persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek 
In voorkomende gevallen kan Aquania op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van 
uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een dergelijk geval zijn wij 
gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen 
verzetten.

Bewaartermijnen 
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u 
aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens 
opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met 
uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt 
bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die wij naar 
aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd. 
Uw rechten 
Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met 
betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke 
rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen 
afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de 
gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te 
legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek 
administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de 
machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een 
klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een 
verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen 
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze 
gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon 
voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd 
sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe 
herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor 
privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen 
wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer 
worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid 
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of 
daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan 
onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek 
wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die 
wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle 
waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige 
koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd. 
Recht van bezwaar en overige rechten 
U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door 
of in opdracht van Aquania. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de gegevensverwerking staken in 
afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen wij afschriften en/of kopieën van 
gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de verwerking blijvend staken. U heeft 
bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. 
Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo 
is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Cookies van derde partijen 
In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze 
privacyverklaring.

Wijzigingen in het privacybeleid 
Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest 
recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens 
met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens 
Aquania 
KVK 74436295 
Btw-identificatienummer: NL002419043B45

Goudseweg, 39B 2821BD Stolwijk Nederland

service@aquania.nl

Bewerkt op 19-06-2019